Míla preslová / zahrada snů

Míla Preslová, Stín I., 2019

Výstava Míly Preslové Zahrada snů se tematicky vztahuje k fenoménu zahrady a představuje autorčiny práce z rozmezí několika let. Jde především o dosud neprezentované koláže (2013–2016) a přímo pro prostor purkrabství hradu Klenová připravené fotografie a rostlinné objekty. 

Autorka ve své tvorbě reflektuje křehké momenty svého života, a to nejrůznějšími jinotaji a podobenstvími. Název výstavy vypovídá nejen o podobě konkrétní zahrady, ale stává se i příběhem vnitřní krajiny v různých vrstvách času. Práce odkazují k intimnímu vztahu  člověka a rostlin i k jejich vzájemné spjatosti, které pak ve fragmentech vzpomínání nabývají mnohovrstevnaté symboliky. 

Lidé od nepaměti snili o ideálním místě, kde lze žít v harmonii, bez jakýchkoliv starostí. Zahradu snů Míly Preslové lze vnímat jako touhu po takovém místě, kde však na člověka může čekat dřina, pot a trápení.  Na fotografiích Míly Preslové se často objevuje člověk, části postav, fragmenty těl (někdy jde o samu autorku). Zpřítomnělá a významově určující gesta rukou, známá ze starších prací jako Let, Květiny II, Herbář a Orchideje, jsou v prezentovaných dílech rovněž patrná. V kolážích převažují ruce semknuté do tvarů květin, do sebe navzájem propletené připomínají popínavé rostliny. Ambivalentní symbolika zobrazených rukou je zjevná – dokážou hladit, pomáhat, ale také zraňovat.   

První koláže začala Míla Preslová vytvářet již v roce 1993 na AVU u Jiřího Sopka. Tehdy ji zajímalo propojení obrazu a fotografie. Od počátku pracovala s hlubotisky, v nichž převládají přírodní náměty.  Při obkreslování rukou se vždy vyhýbala konkrétním motivům.  Kromě zmíněných koláží autorka prezentuje fotografie růží, uschlých květin či travin a rostlinné objekty.

Rostliny symbolizují život, neustálou proměnu, zmar, smrt, ale také rychlou obnovu.  V mytologii a pohádkách nacházíme příběhy úplných nebo částečných proměn rostlin v lidi a naopak, propojení života člověka se životem květiny či stromu. Rostliny odpradávna také slouží k obřadům a léčení. Motiv květin a jejich symbolika pak souvisejí s viktoriánským obdobím, kdy sloužily k vyjadřování pocitů. Přísná etiketa nedovolovala projevovat se otevřeně na veřejnosti, proto darované květiny v podobě malých pugétů (tussie-mussies) vždy nesly svůj určitý význam. V různých obdobích představovala růže něco jiného – v antice například symbolizovala pomíjivost života, neboť rychle uvadá, ve středověku byla spojena s uctíváním Panny Marie.

Realizaci objektů z vázaných rostlin a digitální zvětšeniny dávných fotografií rodinného zahradnictví, jež jsou rovněž součástí výstavy, autorka svěřila floristovi Janu Miltovi a fotografce Marii Fišerové.  V historických prostorách purkrabství hradu Klenová se tímto typem expozice otevírá prostor vzájemné komunikace a konfrontace mezi uměleckým obrazovým dílem, fotodokumentem uplynulé události a reálným florálním objektem, které tímto způsobem představují identické téma v odlišných vrstvách času. 

CV

Míla Preslová se narodila roku 1966 v Plzni. Patří mezi přední české umělkyně, její práce mají často intermediální charakter.  Mezi léty 1989–1996 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze (u prof. Jitky Svobodové, prof. Jiřího Sopka, prof. Milana Knížáka). Účastnila se řady stipendijních pobytů (mj. Internationales  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg; Mezinárodní umělecké centrum Egon Schiele, Český Krumlov; Kulturkontakt, Vídeň; Neue  Galerie am Landesmuzeum Joanneum, Graz; Nadace Jana a Milan  Jelinek).

Své práce představila na mnoha samostatných výstavách – mj. Za obzorem, Karlín Studios, 2010 (kurátorka Lenka Lindaurová), Herbář, Wannieck Gallery, 2013 (kurátor Richard Adam), Převtělení, Galerie G4, 2016 (kurátor Radek Wohlmuth), Okamžik, Galerie 1. patro, 2018 (kurátor Richard Adam).  Zúčastnila se řady společných výstav – mj. Snížený rozpočet, Zkušební provoz (kurátoři Jana a Jiří Ševčíkovi), Vnitřní okruh v současné české fotografii (kurátor Vladimír Birgus).  Ilustrovala několik knížek (Alfred Jarry – Ubu; Dějiny moderní doby, I. díl; Osobnosti české hudby, a další). Její dílo je zastoupeno v Národní galerii v Praze, Slovenské národní galerii v Bratislavě, Moravské galerii v Brně, Neue Galerie am Landesmuzeum  Joanneum v Grazu, v Centru pro současné umění v Praze, ve sbírce Richarda Adama a také v mnoha soukromých sbírkách.   

kurátorka výstavy : Jolana Havelková 
foto Marie Fišerová, Ivan Kotačka, Jiří Strašek

Video Václav Vojta

pdfPreslova.pdf(0,2MB)