Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Otis Laubert / Systém i hra
23. 5. – 19. 7. 2020
kurátor výstavy : Jiří Machalický

Otis Laubert je jedním z nejoriginálnějších slovenských umělců současnosti.  Základem jeho práce je sbírání všeho, co může pro své koláže, asambláže, objekty či instalace použít.  Postupně dospěl k mnoha okruhům, v nichž se projevil smysl pro krásu všednosti, pro vytvoření nové skutečnosti z nasbíraných fragmentů, dokládajících charakter místa i času. K nejzákladnějším patří Sbírky, které se rozvíjejí již od šedesátých let a řadí se do podskupin podle druhu užitých prvků. Jiný soubor představují Interpretace, v nichž umělec vychází například z reklamních fotografií nebo reprodukcí obrazů, které dotváří dalšími „sbírkovými“ předměty.  Křehký půvab mají koláže ze souboru Pikasovo modré a růžové období, ve kterém se projevuje Laubertův cit pro rytmus prvků, pro jejich nezvyklé propojení a pro „básnické“ vyjádření.

Důležitou řadu tvoří koláže či asambláže s užitím textilu s jednoduchým opakujícím se vzorem, který Laubert využil jako strukturu pro umístění trojrozměrných prvků. Vznikl tak rozsáhlý soubor nazvaný Komentáře ke komerčnímu textilu, který však má opět  několik podskupin.  Vzory koberců pak dotvořil buď bižuterií  nebo dalšími předměty, jimiž zvýraznil původní vzor. Metodu interpretace využil i v sérii Fotografií. Na portrétech zakrýval tváře nebo jejich části různými dřevěnými nebo umělohmotnými prvky, takže snímky získaly úplně odlišný význam. Samostatnou kategorii pak tvoří prostorové instalace, jejichž idea byla mnohdy daleko starší než realizace.

Galerie U Bílého jednorožce je svým členitým prostorem pro umělcovu tvorbu takřka ideální. Mohou se tu totiž do jisté míry oddělit a zároveň i provázat jednotlivé okruhy jeho různorodé práce.

 

 

Ondřej Basjuk

25. 7. – 20. 9. 2020
kurator výstavy : Michal Lazorčík 


Kateřina Štenclová / Retro 

26. 9. – 22. 11. 2020
kurátoři výstavy : Tomáš Pospyszil a Lucie Šiklová

Kateřina Štenclová se celou svou tvůrčí dráhu systematicky a téměř výhradně zabývá abstraktní malbou. Jejími hlavními výrazovými prostředky jsou barva, vztahy geometrických a organických ploch, malířské gesto, tvar podložky a možnosti instalace obrazových děl. Výstava v Galerii U Bílého Jednorožce v Klatovech není klasickou chronologickou retrospektivou této malířky, ale názorným přehledem témat, principů a postupů, které se v její práci od konce osmdesátých let až do současnosti objevují. Patří mezi ně průzkum barev, monochromie, překrývání motivů a samotných obrazů, konfrontace náhodných struktur a promyšlených konstrukcí. Dílo Kateřiny Štenclové se vyznačuje pozoruhodnou kontinuitou a cyklickými návraty některých formálních řešení. V jednotlivých tematických oddílech výstavy se tak mohou setkávat díla, jejichž vznik může dělit celá desetiletí. I tak na sebe bezprostředně navazují a vedou spolu vzájemný dialog.

 


Voda

28. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Kurátorky výstavy : Šárka Leubnerová a Lucie Šiklová

Na zápůjčky a spolupráci s významnými galerijními subjekty náročný výstavní projekt představí v dílech umělců od 19. století do současnosti proměňující se pohled na živel, jenž symbolicky představuje nevědomí. Voda jako tekutý, proměnlivý, zanořující a znovu se vynořující živel konvenuje s hlubinně nevědomými složkami psýché, zároveň přeneseně představuje ženský aspekt, a, ač jej často ohrožuje, základně podmiňuje život na naší zemi. V tematických blocích se vedle sebe představí díla klasických krajinářů (Piepenhagen, Chittusi, Radimský, Slavíček), symbolistů (Panuška, Knüpfer, Pirner, Preisler), autorů avantgardy a klasické moderny (Špála, Čapek, Muzika, Procházka, Černý, Šlenger) a současných umělců od nejstarší po mladou generaci (Sopko, Gebauer, Kučerová, Karlíková, Klimeš, Ranný, Blabolilová, Moucha, Trabura, Pastrňák, Faltus, Frank, Hábl, Šubrtová, Polcar, Holcová, Klimentová, Maleček, Véla, Maupicová, Turner), vztahující se k vodnímu tématu z různých úhlů pohledu (živel, symbol, součást krajiny, obživa…). Jsme svědky proměny reflexe vodního živlu, kdy obavy z jeho nespoutanosti v současném umění vystřídají obavy o něj samotný. Výstava bude doprovázena odbornými přednáškami, překračujícími výtvarné téma do oborů přírodovědy, ekologie i humanitních oborů.

 

Zámek Klenová

Pod povrchem / Umění 70. a 80. let ze sbírek Galerie Klatovy Klenová
12. 5. – 23. 8. 2020
kurátor výstavy : Jiří Machalický

Ve svobodných šedesátých letech se podobně jako v celém světě dařilo současnému umění v socialistickém Československu. Nastal však zlom po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a mnozí umělci pak již nemohli vystavovat, zejména když veřejně projevovali názory spojené s předešlým obdobím. A tak jsou sedmdesátá a osmdesátá léta označována jako doba „temna“, kdy nebylo možné se sdružovat ve skupiny, vystavovat v oficiálních galeriích a mnozí nesměli svá díla ani prodávat. Přes všechny překážky však skuteční umělci pokračovali dál a úroveň jejich tvorby se nijak nesnižovala. Naopak někteří dosáhli nových vrcholů a ztížené podmínky ještě přispěly k originalitě jejich projevu. K nim se řadí Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Ladislav Novák, Běla Kolářová, Bohumír Matal, Milan Grygar, Zdeněk Sýkora, Aleš Veselý, Radek Kratina, Dalibor Chatrný a další z těch , kteří se prosadili již dříve. Jiní odešli v různých obdobích do ciziny, kde se přirozeně vřadili do mezinárodního vývoje. K nim patří Vladimír Škoda, Jiří Kolář, Jan Kotík, Běla Kolářová, Tomáš Rajlich a mnozí další. V osmdesátých letech pak nastoupila nová generace představovaná například volným seskupením 12, 15, pozdě, ale přece, k němuž se řadí Václav Bláha, Jiří Sopko, Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Ivan Kafka a další. V závěru osmdesátých let pak přišli ještě mladší umělci jako Margita Titlová Ylovsky, Vladimír Merta….Z dnešního pohledu se tedy ukazuje, že období tzv. normalizace bylo umělecky až překvapivě plodné a že se výrazné osobnosti dokázaly vypořádat s nepřízní politické a společenské situace.  Ve sbírkách Galerie Klatovy Klenová jsou zmínění autoři dobře zastoupeni, jejich díla byla zčásti zakoupena již koncem osmdesátých let a po skončení komunistického režimu se postupně zaplňovaly dříve vzniklé mezery.

 

Miloslav Chlupáč

30. 8. – 31. 10. 2020
kurátor výstavy : Jiří Machalický

 

Sýpka Klenová

LandArt / Prorůstání – od země k zemi

14. 6. – 16. 8. 2020
kurátor výstavy : Jan Van Woensel
Výstava prezentuje soubor fotografií, které dokumentují tříletý projekt s názvem Prorůstání – od země k zemi, na kterém spolupracovala Galerie Klatovy / Klenová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a města Schönsee (DE) a Vilseck (DE). Prezentovány zde fotograficky budou umělecké realizace studentů ateliéru Socha a prostor prof. Jiřího Beránka a dalších přizvaných výtvarníků z České republiky a z Německa. Část objektů vyobrazených na fotografiích lze nalézt přímo na Klenové, další se nachází v Bügellohe a ve Vilsecku.  Tato akce je podpořena programem Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.


Sympozium Art dialog

14. 9. – 26. 9. – 31. 10. 2020
kurátor výstavy : Michal Lazorčík

 

Purkrabství hradu Klenová

Ivan Rupeš / Nedokončené příběhy

16. 5. – 12. 7. 2020
kurátorka výstavy : Jolana Havelková

Výstava s názvem Nedokončené příběhy (2012–2019) je první ucelenou prezentací Ivana Rupeše (1963) – a to nejen v Čechách. Autor představí černobílé fotografie ze svých soukromých či pracovních cest po Kanadě. Některé záběry jsou záznamem objevných procházek po Torontu, kde řadu let žije. Autora mnohdy přitahují minimalistické motivy, a to jak v krajině, tak v městském prostředí. Pokud se na jeho fotografiích objevují lidé, nejednou jsou zasazeni do prostředí, kde se ocitají mimo hlavní děj, a tím vice upoutávají pozornost. Některé záběry obsahují jemný humor, nadsázku, sdělení, které divák nemusí hned postřehnout. Spíše statický charakter snímků, jemné našlapování okolo děje nevřazuje fotografie do jasného rámce; nejblíže mají k subjektivnímu dokumentu a městské krajině. 

The show entitled Unfinished Stories (2012-2019) is the first solo exhibition of Ivan Rupeš (1963) – and not only in Czechia. The author will present black-and-white photographs from his private trips and assignments in Canada. Some photos represent a record of his discovery walks around Toronto where he has been living for many years. The author is attracted by minimalist motifs in landscape as well as in the city. If there are people in his photographs, they are often placed in their surroundings so that they are not participating in the main action, thus drawing more attention to themselves. Some photos contain subtle humor, hyperbole, a message that may not always be immediately apparent to the viewer. Rather static nature of the images and the gentle tiptoeing around the story escapes easy stylistic characterization; the photographs are closest to subjective document and urban landscape.


Míla Preslová / Zahrada snů

18. 7. – 6. 9. 2020
kuratorka výstavy : Jolana Havelková

Výstava Míly Preslové Zahrada snů představuje autorčiny práce z rozmezí několika let. Jde především o dosud neprezentované koláže a přímo pro prostor purkrabství hradu Klenová připravené fotografie a rostlinné objektyve spolupráci s Janem Miltem a  Marií  Fišerovou. Míla  Preslová reflektuje křehké momenty svého života nejrůznějšími jinotaji a symbolickými výpověďmi. Zahradu snů lze vnímat jako touhu po takovém místě se všemi podobnostmi – můžeme ji chápat jako metaforu původního ideálního světa, kde člověk žil v harmonii a lásce, ale kde ho může čekat také dřina, pot a trápení.


Lukáš Kliment a Tomáš Pergler

12. 9. – 31. 10. 2020
kurátorka výstavy : Lucie Šiklová

 

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Společné cesty 7.

26. 6. – 26. 7. 2020
kurátorka výstavy : Jitka Svobodová

Již po osmé se v klatovském kostele sv. Vavřince sejdou cesty českých a německých umělců. Výstavu připravuje Město Klatovy společně s Galerií Klatovy / Klenová. Za německou stranu jsou v letošním roce díla vybrána kurátorkou Waldmusea ve Zwieselu paní Elisabeth Vogl a také Anjalií Chaubal, která je ředitelka Muzea a galerie města Cham. Představená kolekce objektů výrazně doplní obrazy, grafiku a sochy klatovských a šumavských autorů, vybraných kurátorským týmem Galerie Klatovy / Klenová. 


Jakub Špaňhel / IN GREMIO MATRIS…
1. 8. – 31. 10. 2020

kurátorka výstavy : Lucie Šiklová

Jakub Špaňhel (1976) je malíř, jenž si svůj věhlas nevydobýval, ale jako by jej spolu s talentem dostal do vínku. Naplňuje jej již od druhé poloviny 90. let, kdy studoval na pražské Akademii. Doslova oslnil svojí diplomovou prací, přinášející velkoformátové chrámové interiéry, velkorysou téměř monochromní expresivní gestickou malbu s lesky chrámové zlaté. Druhý výtvarný přístup tohoto autora představuje malba válečky, přinášející opakování mikro témat, převedených do jednoduchých motivů či znaků. Pro klatovský kostel vzniká výstavní projekt, nazvaný podle nápisu na obraze Panny Marie Klatovské In gremio matris. Jakub Špaňhel klatovské téma a příběh zázraku reflektuje oběma svými malířskými přístupy na velkoformátových malbách, monumentalitou odpovídajících prostoru barokního kostela. Součástí výstavy je doprovodný program vztahující se ke klatovskému zázračnému obrazu.

 
Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace