Poskytování informací

Podávání žádostí a vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

1) Základní pojmy
Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Povinný subjekt – Galerie Klatovy / Klenová (dále jen GKK).
Poskytovatel informace – věcně příslušné oddělení povinného subjektu, do jehož činnosti spadá dotazovaná oblast.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

2) Poskytování informací
GKK poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Základní informace o GKK jsou zveřejněny na internetové adrese www.gkk.cz
Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne GKK informaci v elektronické podobě.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může GKK co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, GKK mu ji poskytne.

Přečtěte si: Koncepce sbírkotvorné činnosti

Ke stažení

Podávání žádostí a vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

1) Základní pojmy
Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Povinný subjekt – Galerie Klatovy / Klenová (dále jen GKK).
Poskytovatel informace – věcně příslušné oddělení povinného subjektu, do jehož činnosti spadá dotazovaná oblast.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

2) Poskytování informací
GKK poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Základní informace o GKK jsou zveřejněny na internetové adrese www.gkk.cz
Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne GKK informaci v elektronické podobě.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může GKK co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, GKK mu ji poskytne.

3) Podávání žádostí
Žádosti o poskytnutí informací se podávají ústně nebo písemně u ředitelky  GKK nebo elektronicky na adresách: info@gkk.cz, kristova@gkk.cz.
Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena GKK a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 1, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
Žádost je podána dnem, kdy ji GKK obdržela.

4) Vyřizování žádostí
GKK žádost posoudí a:
• brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
• v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
• v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Lhůtu pro poskytnutí informace může GKK prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
• vyhledání a sběr požadovaných informací v jednotlivých odděleních GKK,
• vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
• konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více odděleními GKK, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
GKK neposkytne informaci, která se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům. Dále neposkytne informace, které se vztahují k přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol a neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským případně se jedná o obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku.
O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

5) Odvolání
Proti rozhodnutí GKK o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. GKK předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

6) Sazebník úhrad
GKK je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu.
V případě, že bude GKK za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, GKK žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
• Mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace se rozumí minimálně jedna hodina vykonané práce (časy všech zaměstnanců, podílejících se na vyřizování žádosti, se sčítají), jestliže shromáždění informací bude pro povinný subjekt představovat v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informací již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy. O zvýšenou aktivitu povinného subjektu se bude jednat tehdy, jestliže zaměstnanec pověřený vyřízením žádosti nebo zaměstnanci, kteří se na vyřízení žádosti podílejí, budou nuceni na delší dobu přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu budou věnovat vyhledáváním informací (vyřizování žádosti).
náklady za jednu hodinu práce 150,- Kč
za každou další započatou hodinu 150,- Kč
• Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty.
• Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí:
černobílá, formát A4 jednostranná kopie z volných listů 2,- Kč
oboustranná kopie z volných listů 3,- Kč
jednostranná kopie z vázaných předloh 3,- Kč
oboustranná kopie z vázaných předloh 5,- Kč
černobílá, formát A3 jednostranná kopie z volných listů 4,- Kč
oboustranná kopie z volných listů 6,- Kč
jednostranná kopie z vázaných předloh 5,- Kč
oboustranná kopie z vázaných předloh 8,- Kč
barevné kopírování nebo tisk – 5ti násobek za černobílé kopírování či tisk
• Cena technického nosiče dat:
CD 10,- Kč
DVD 20,- Kč

Soubory ke stažení