Jiří Novák / V pohybu

 

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
21. 11. 2010 - 30. 1. 2011
vernisáž v sobotu 20. 11. v 15 hodin

Dílo sochaře Jiřího Nováka (1922–2010) je přes svou kvalitu a velký rozsah zejména na poli restaurování a veřejné plastiky doposud širší veřejnosti poměrně málo známo. V období normalizace patřil k autorům, jejichž tvorba nebyla veřejně výstavně prezentována. Novákovy konstruktivistické objekty i designové realizace z různých kovů i plastických materiálů se řadí k významným dílům českého sochařství druhé poloviny 20. století v několika oblastech. V raných geometricky abstrahovaných cípatě stylizovaných plastikách z konce padesátých a počátku šedesátých let se výrazně odrážely vlivy tzv. bruselského stylu populárního v Československu po Světové výstavě Expo 58. Průběžně od konce padesátých let je významná část Novákovy tvorby určena pro veřejný prostor, do kontextu moderní architektury. Rané symbolické, téměř abstraktní kompozice v sídlištních komplexech představují jedny z nejprogresivnějších příkladů veřejné plastické výzdoby architektury své doby. Aktuálních proudů se dotýká i svojí důsledně pohyblivou – kinetickou plastikou. Pohyb odvozený z přírodních dějů vstupuje do děl prostřednictvím působení větrného či vodního živlu, elektrické energie či v interakci s divákem – lidským impulzem. Díla se stávají pohyblivými modely situací a obecných dějů. I v případě nepohyblivých děl je pohyb vnitřně zaklet pomocí tematizace přírodního děje, živlu.

Výstava představí průřez Novákovou tvorbou pomocí pohyblivých mobilních realizací, modelů, fotografií a projekcí. Kurátorkou výstavy je Daniela Kramerová. Současně s výstavou vychází v nakladatelství Arbor vitae první souhrnná monografie Novákova díla, bohatě obrazově i textově představující celek jeho sochařské tvorby.

foto Jiří Strašek