Obecné cíle animačních programů směřují u žáků k rozvíjení chápání významu umění v životě jednotlivce, společnosti a kultuře a rozvíjení pozitivního vztahu k umění. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si dokázali vážit celosvětového kulturního dědictví, kulturních a uměleckých hodnot různých světových kultur. Dalším cílem je rozlišování hlavních uměleckých druhů, popis vlastních estetických zážitků z vnímání uměleckých děl. Interpretují podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; nalézají vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly a svobodně volí a kombinují prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) s přibýváním vědomé tvůrčí operativnosti.

Žáci se učí poznávat a umět pojmenovat působení (výraz) uměleckých děl, svůj zážitek z nich. Učí se poznávat jazyk vizuálních médií - jazykové prostředky techniky a procesy vizuálních médií. Žáci jsou vedeni k poznání vybraných typických děl vizuální kultury, reprezentujících žánry a některé stylové období. Žáci jsou přes vlastní činnost vedeni k poznání a vědomé reflexi světa vizuálních znaků k vědomému používání zobrazování a kritické selekci.

Přes zážitek aktivního vyjadřování a vnímání uměleckých děl uvádíme žáky do poznávání hodnot umění a kultury – ve vztahu k tradicím, ale na úrovni aktuálního vnímání problematiky vyjadřování světa uměním. Formujeme celistvou osobnost žáka. Přistupujeme k osobnosti žáka v její úplnosti – rozvíjíme cítění, vnímání, intuici, fantazii, analytické myšlení a poznávání.

Aktuální program naleznete zde.Fotografie z animačních programů pro základní školy.

Nabídka pro základní školy