Sýpka klenová 26. - 31. 10. 2019

Faust – sympózium / Symposium  

Galerie Klatovy / Klenová

Sýpka Klenová 26.8 – 30. 8. 2019

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti / Das Projekt wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert

 

Autoři / Autoren: Marek Berger, Jörg Hartmann, Magdalena Kaszuba, Janna Klävers, Marie Kohoutová, Anna Kucharčíková, Antonia J. Kühn, Karel Osoha, Viktor Svoboda

Česko-německé komiksové sympozium na Klenové počítá v roce 2019 svůj třetí ročník. Od počátku, tedy od prvního nápadu někdy kolem roku 2014, jsme plánovali a hlavně chtěli postavit tento projekt – samozřejmě kromě přítomnosti kvalitních komiksových umělců – na tématech, která oba národy propojují a která jsou jim známá. Dalo by se říct, že jsme chtěli, aby se s nimi všichni účastníci ztotožňovali. Byli jsme zvědaví, jak dopadne pohled na stejnou problematiku od českých a německých umělců.

Třetí ročník je věnován básnickému dramatu Faust od Johanna Wolfganga Goetheho (1749–1832). Drama o lidské touze, nenaplněných snech, lásce a zradě se asi širšímu publiku představovat nemusí. Jeho literární kvalita a světový věhlas jako téma pro výtvarný projekt tohoto typu bez námitek obstojí. Je však důležité nastínit i to, že J. W. Goethe byl velkým milovníkem Čech, hlavně Karlových Varů a jeho okolí. O tomto jeho vztahu vyšlo dodnes množství literatury, zmínit můžeme například knihu od česko-německého autora Johannese Urzidila (1896–1970) Goethe v Čechách (1965). Mnoho jeho básní vzniklo v Čechách nebo bylo zdejší prostředí inspirací pro jeho uměleckou tvorbu. První překlad Fausta do češtiny od českého herce, překladatele a spisovatele Josefa Jiřího Kolára (1812–1896) je již z roku 1863. Právě proto se stává tento ročník i jakousi poctou Goethova kladného vztahu k české zemi. Tím také chceme říct, že se i toto sympozium snaží držet linie námětů, které jsou blízké oběma národům a měly by je propojovat.

 

Im 2019 sieht das tschechisch-deutsche Comic-Symposium in Klenová (Klenau) schon sein drittes Jahr vor. Von Anfang an, ab der ersten Idee, die uns um 2014 einfiel, wollten wir dieses Projekt auf Themen aufbauen, die beide Nationen verbinden und kennen – neben die Anwesenheit bedeutender Comiczeichner, natürlich. Ich würde sogar sagen, dass wir wollten, dass sich alle Teilnehmer mit ihnen identifizieren. Wir waren gespannt, wie tschechische und deutsche Künstler dieselbes Thema annehmen würden.

Das dritte Symposium ist dem Versdrama Faust von Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) gewidmet. Dieses Drama über menschliche Sehnsucht, unerfüllte Träume, Liebe und Verrat braucht man einem breiteren Publikum nicht vorzustellen. Seine literarische Qualität und weltweiter Ruhm bestehen sicherlich als Thema für ein Kunstprojekt dieser Art. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass J. W. Goethe ein großer Liebhaber von Böhmen war, insbesondere von Karlsbad und seiner Umgebung. Viele Werke sind seiner Beziehung zu Böhmen gewidmet; wir können zum Beispiel das Buch des tschechisch-deutschen Autors Johannes Urzidil (1896–1970) Goethe in Bohemia (1965) erwähnen. Er schrieb viele seiner Gedichte im Böhmen oder ließ sich von der örtlichen Umgebung in seiner Kunst inspirieren. Die erste Übersetzung von Faust ins Tschechische stammt schon aus dem Jahr 1863 und wurde von dem tschechischen Schauspieler, Übersetzer und Schriftsteller Josef Jiří Kolár (1812–1896) angefertigt. Deshalb ist diese Tagung eine Art Hommage an Goethes positive Beziehung zum tschechischen Land geworden. Dadurch möchten wir auch sagen, dass wir in unseren Symposien versuchen, Themenlinien zu führen, die beiden Nationen nahestehen und sie miteinander verbinden sollten.

Michal Lazorčík

foto Petra Mazáčová