IROP

Image -

Projekt Centrum pro podporu výtvarné kultury je spolufinancován Evropskou unií. 


Cíle projektu jsou:

Revitalizace dvou hospodářských budov řazených ve frontě horní části statku za sebou v Klenové č. p. 3, které byly využívány jako stáje pro skot a přípravna krmiv, náleží k hradu a zámku Klenová, a jako funkční celek jsou budovy prohlášeny za národní kulturní památku.

Umístění depozitáře obrazů, fotografií, grafiky, malé a velké plastiky s technickým zázemím na drobné restaurování.

Umístění knihovny, galerijního archivu pro pracovníky depozit a ateliéru pro badatele, čímž dojde též k vytvoření zázemí prostoru pro badatele z řad veřejnosti, který bude provozován podle schváleného badatelského řádu organizace.

Stavební obnova

Stávající objekty v dotčených místech budou dle potřeby statisticky stabilizovány. Budou položeny všechny potřebné přípojky vody a kanalizace. Dále se projekt zaměřuje na stavební úpravu objektu bývalé stáje skotu. Dojde zde k zesílení nosné konstrukce stávajícího stropu.Po rozdělení prostoru novými příčkami a zdmi a osazení nových výplní otvorů, bude provedena vnitřní tepelné izolace budovy. Následně budou realizovány hrubé rozvody instalací. Po začištění vnitřních povrchů vnitřních a vnějších bude provedeno dokončení rozvodů instalací a montáž vybavení interiérů pevně spojeného se stavbou. Na objektu přípravny krmiv bude provedena v obdobném duchu jako na předchozím objektu. Na závěr této etapy bude provedeno dokončení vnějších terénních úprav - povrchů terénu - mlatový povrch, dokončení tarasních zdí - obezdívka. Kolem budovy dojde k vybudování zpevněných obslužných ploch sloužících k realizaci ochrany sbírek a manipulace s exponáty a k přístupu požární ochrany.
Vybudování depozitářů sbírek výtvarného umění, sbírkové knihovny, galerijního archivu, obnova prostor exteriéru

Budovy budou stavebně upraveny na depozitáře a jejich technické zázemí pro příjem a restaurování nově zakoupených děl. Kromě běžného a méně běžného vybavení jednotlivých profesí - ZTI, vzduchotechniky, topení, chlazení aj. je nutno vybavit prostory i specifickými zařizovacími předměty - nosiči deponovaných uměleckých děl apod. Tyto předměty jsou často pevně spojeny s nosnými konstrukcemi stavby a to i např. v úrovni hrubých podlah. Proto je nutno provést instalaci některých jejich částí už před finálními úpravami některých povrchů. Dále bude vytvořen archiv a knihovna se sociálním zázemím pro pracovníky depozitu a úklidovou komorou a dvě badatelny.

Zlepšení ochrany sbírek a zlepšení možností jejich využití pro prezentaci a badatele.
Projekt bude zabezpečen elektrickou požární signalizací, elektrickou zabezpečovací signalizací, kouřovými čidly.